Fonds

Cliënten en personeel van Futuris kunnen bij een financiële calamiteit een aanvraag doen voor een renteloze lening van maximaal 1000 euro bij onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld medische kosten, autopech, calamiteiten of voor aflossing van bestaande schulden met een hoge rente. Ook training of cursus? Bij schulden kan gedacht worden aan het afkopen van de bestaande schuld tegen een bepaald percentage tegen definitieve kwijting. Indien er (na verloop van tijd) geen aflossingscapaciteit beschikbaar is kan het bestuur besluiten (een deel van) de lening om te zetten in een schenking.

Criteria voor aanvraag

  • Er is sprake van een acuut financieel probleem.
  • Het financiële probleem van de aanvrager is ontstaan buiten de eigen schuld om.
  • De aanvrager bezit onvoldoende eigen middelen om het financiële probleem zelf op te lossen.
  • De aanvrager kan voor het oplossen van zijn financiële probleem geen beroep doen op iemand uit zijn netwerk.
  • Cliënt heeft zonder succes beroep gedaan op alternatieve calamiteitenfondsen zoals het Pape fonds of de bijzondere bijstand van de gemeente.

Procedure

Alle collega’s kunnen namens een cliënt, of voor zichzelf, een verzoek indienen bij het bestuur van dit fonds middels het aanvraagformulier. Aanvragen voor cliënten zullen worden beoordeeld door het bestuur van het calamiteitenfonds. Aanvragen van collega’s zelf zullen worden beoordeeld door het management van Futuris zorg en werk Bij een positief besluit wordt de lening of gift beschreven in een eenvoudig document inclusief het bedrag, de eventuele aflossing bedragen en termijnen. Om het budget inzichtelijk te houden zal het bestuur bij bedragen hoger dan € 500,00 p.p. per aanvraag, voorafgaand aan de toezegging contact opnemen met de directie van Futuris zorg en werk in de persoon van Cees van Pagée.

Donaties

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door donaties. Deze donaties zijn verkregen door diverse mail-acties en het organiseren van een sponsorloop. Op 14 oktober 2018 neemt Futuris Zorg en Werk met 2 teams deel aan de estafette marathon van Eindhoven, ook hiervoor zullen wij sponsors benaderen tgv de stichting Pembezoni. Indien u een van de teams of beide teams wil sponsoren kunt u uw donatie via de site overmaken of kunt u doneren op rekening NL47 RABO 0130 7635 51 tnv stichting Pembezoni ovv Marathon Eindhoven.

Wilt u doneren?

Je donatie aan Pembezoni is van harte welkom! Met je donatie steun je de cliënten van Futuris bij acute financiële problemen.